Disclaimer

1. Inleiding

Kerv Automotive (“Kerv Automotive”) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Verwijzingen naar “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Kerv Automotive, tenzij anders aangegeven.

2. Gebruiksvoorwaarden van de website

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke ondermeer opgenomen zijn in deze Disclaimer en de Privacy Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging. Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik.

3. Producten en diensten

De vermelding van de details van producten en diensten op deze website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren. Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

4. Aansprakelijkheid

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Kerv Automotive kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. Kerv Automotive kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan.

5. Links naar andere websites

Deze website kan (hypertekst) links naar externe websites bevatten. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. Kerv Automotive oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. Kerv Automotive wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

6. Intellectueel eigendom

Alle direct aan Kerv Automotive gerelateerde namen, logo’s en afbeeldingen op deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Kerv Automotive en/of derde partij. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze door Kerv Automotive en/of derde partij. Deze website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.